FOLKLORISTICA IUVENICA

 Ajánlás

 Németh Imre Néprajzi és szociológiai módszerek a szokáskutatásban

 Hoppál Mihály Jegyzetek az etnográfiai szemiotikához

 Kósa László - Nagy Ilona Magyar néprajzi kutatások Romániában

 Jávor Kata Egy 19. századi presbiteri jegyzőkönyv tanulságai

 Küllős Imola Két szerelmi daltípusunkról (Kísérlet a folklorisztika új módszereinek alkalmazására)

 Filep Antal Szokásleírások a 18. és a 19. századból

 Paládi-Kovács Attila Braun Soma és néprajzi munkássága

 Tátrai Zsuzsanna Témagyakoriság az ethnographia 29 évfolyamában (1940-1968)

 Sárkány Mihály Népmesekincsünk összetételéről

 Szemerkényi Ágnes Ősz János

 Kriza Ildikó Ballada klasszifikáció - ballada műfaj (A Magyar népballadák kiadásának néhány tanulságáról)

 

 A TÖRTÉNETISÉG A NÉPRAJZBAN

              

 Ortutay Gyula Előszó

 Bromlej, Ju. V. - Skaratan, O. I. A néprajz, a történettudomány és a szociológia egymáshoz való viszonya

 Aruthunjan, Ju. V. Kísérleti etnoszociológiai kutatás (A metodika és metodológia néhány kérdéséről)

 Bruk, Sz. I. A világ népességének atlasza (A demográfiai és néprajzi kartográfia munkájának fő kérdései)

 Csisztov, K. V. A folklór specifikuma az információs elmélet fényében

 Ganckaja, O. A. - Tyerentyeva, L. N. Etnikus folyamatok és a család

 Petrova-Averkijeva, Ju. P. A "kulturális" és "szociális" antropológia egymáshoz való viszonyáról a nyugati tudományban

 Tokarev, Sz. A. Az etnográfia mai állása Franciaországban

 Ortutay Gyula Hagyomány, változás - népi kultúra

 Tálasi István Az eszközváltás első 100 éve a magyarországi aratóműveletekben és későbbi következményei (Eszköz- és munkatörténeti vázlat)

 Hoffmann Tamás A kora-középkori agrárforradalom és az agrár etnográfia historizmusa

 Vincze István Történeti-néprajzi összehasonlító vizsgálatok a kelet-európai szőlőkultúra körében (Módszertani meggondolások és kutatási   eredmények)

 Manga János A népi díszítőművészet stíluselemzésének történeti tanulságai

 Balassa Iván A szókincs és az anyagi kultúra kutatása

 Barabás Jenő Tér és idő a néprajzi kutatásban

 Diószegi Vilmos A sámánizmus-kutatás történeti tanulságai (A honfoglaló magyar hitvilág történeti rétegei)

 

 AZ ETNOSZ ÉS ETNOSZOCIÁLIS SZERVEZET KÉRDÉSEI

 Arutjunov, S. A. - Csebokszarov, N. N. Néprajz és embertan

 Hozzászólás

 Lipták Pál

 Tóth Tibor

 Vita

 Ityina, M. A. Néprajz és régészet

 Hozzászólás

  1. Kutzián Ida

 Erdélyi István

 Vincze István

 Vita

 Kozlov, V. I. - Poksisevszkij, V. V. Néprajz és földrajz

 Hozzászólás

 Gunda Béla

 Barabás Jenő

 Vita

 Csisztov, K. V. Folklorisztika és etnográfia

 Hozzászólás

 Istvánovits Márton

 Dömötör Tekla

 Voigt Vilmos

 Tyerentyeva, L. N. Az agrártörténeti források jelentősége az etnográfiai kutatásokban

 Hozzászólás

 Wellmann Imre

 Hoffmann Tamás

 Vita

 Grozdova, I. N. Etnokulturális folyamatok napjainkban a kárpátaljai magyar lakosság körében

 Hozzászólás

 Morvay Judit

 Vita

 Bromley, J. V. Etnosz és etnoszociális szervezet

 Hozzászólás

 Gunda Béla

 Bodrogi Tibor

 Tálasi István

 

 

  A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: http://real-j.mtak.hu/5230/1/NeprajziKutatointezetEvkonyve_05-06.pdf

  A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

 Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen  adathordozón  történő terjesztése) illetve árusítása.

 Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!