Ortutay Gyula Előszó

 Komoróczy Géza Az akkád epika és šumer forrásai

 Pákozdy László Márton Az óizraeli nemzeti eposz kérdése

 Maróth Miklós Ugariti epikus stílus - görög epikus stílus

 Sarkady János A görög társadalom fejlődése a 12-8. században

 Ritoók Zsigmond Fokozatok a görög epika fejlődésében

 Hahn István Temenos és a szolgálati föld a homérosi eposzokban

 Tegyey Imre Nestór mykénéi és homérosi birodalma

 Szepes Erika Hármasságok a homérosi Démétér-himnuszban

 Borzsák István Hősi eposz - nem hősi társadalom. (Homéros és Vergilius)

 Istvánovits Márton Kaukázusi epikus formák

 Kara György A mongol eposz forrásai

 Lőrincz László Az altaji török hősi epika. (Tartalmi - tipológiai elemzés)

 Voigt Vilmos A magyar hősepika összehasonlító kutatási problémái

 Kriza Ildikó A középkori hagyomány továbbélése a mai folklórban. (Adatok a ponyvaballadák történeti hátteréhez)

 Nagy Ilona A szőlő ültetésének mondája

 Nagy Olga Mesék és "igaz történetek" Széken. (Szempontok egy erdélyi magyar falu népi prózarepertoárjának vizsgálatához)

 Katona Imre Az albán epika. (Énekek és énekmondók, előadás és hallgatóság)

 Vekerdi József A cigány epikus stílus kérdése

 A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen:  http://real-j.mtak.hu/5232/1/NeprajziKutatointezetEvkonyve_08.pdf

 A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

 Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

 Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!