Takács Lajos Erdőhasználat és irtás az allodiális gazdálkodás kibontakozása előtt

               

 Andrásfalvy Bertalan Néprajzi csoport, kistáj és régió

                               

 Bárth János Az illancsi tanyák népének hajósi búcsújárása

               

 Tárkány Szűcs Ernő A kézfogóval összefüggő jogi népszokások

               

 Dankó Imre Piaci és vásári viselkedésformák

               

 Hoppál Mihály Népművészet és etnoszemiotika (A magyar fejfák jelvilága)

                               

 Paksa Katalin Ütempárosság és strófaszerkezet összefonódása a magyar népdalok egyik csoportjában

               

 Istvánovits Márton A szván rituális grafika

 

 A FOLKLÓR POÉTIKÁJA ÉS STILISZTIKÁJA

               

 Szerdahelyi István Népköltészet és művészi érték

                               

 Pusztai Ferenc A magyar stílus története és a folklór stilisztikája

                               

 Vargyas Lajos A népballada poétikája és stilisztikája

                               

 Szathmári István A hangszimbolika a magyar népballadákban

               

 Katona Imre Az ellentét (antitézis) összehasonlító vizsgálata a magyar népdalokban és népballadákban

               

 Küllős Imola Csángó dalok és balladák kvantitatív módszerű vizsgálata

               

 Károly S. László Formulaszerűség, alkotásmód siratóénekeinkben

               

 Martin György Rögtönzés és szabályozódás a magyar néptáncokban

               

 Pesovár Ernő Verbunktáncaink szerkezeti sajátosságai

               

 Pócs Éva Stilisztikai tényezők összefüggései a ráolvasások funkciójával

               

 Kovács Ágnes Hol kezdődik a mese?

                               

 Benedek Katalin Gergely pápa története [Egy novellamese (AaTh 933) stilisztikai és szerkezeti vizsgálata]

               

 Nagy Olga Tudatszint és esztétikum összefüggése mesélő közösségekben

               

 Borsai Ilona A magyar népi gyermekmondóka műfaji sajátosságai

               

 Keszthelyi Tibor Az afrikai dobnyelv mint a költői közlés eszköze

 

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: http://real-j.mtak.hu/5235/1/NeprajziKutatointezetEvkonyve_11-12.pdf

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!