A Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet "tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató)" közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Kutatási téma:

Lokális társadalmak vizsgálata a 20. század elejétől napjainkig

A BTK Néprajztudományi Intézete a 20. század kezdetétől napjainkig terjedő időszak társadalom- és gazdaságtörténetét, valamint a politikai változásoknak a lokális társadalmakra, a migrációs folyamatokra, táji környezetre, intézményekre, családi és egyéni életutakra gyakorolt komplex hatását, illetve a mindennapi élet, az alkalmazkodás, integráció, kooperáció, konfliktuskezelés, normaszegés és identitás kérdéseit történeti–néprajzi módszerekkel vizsgáló pályázók jelentkezését várja. Az intézet MA szakirányú diplomával rendelkező jelentkezők pályázatait várja, akik a kutatói pálya iránt elhivatottságot éreznek, nyelvtudásuk alkalmassá teszi őket nemzetközi megmérettetésre, néprajzi terepmunkát szívesen végeznek, ugyanakkor a történeti források használatában is jártasak. A társtudományok terén szerzett további diploma, OTDK helyezés, publikáció előnyt jelent.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés, egyetemi végzettség, illetve a felsőoktatásról szóló törvény szerinti mesterképzésben szerzett fokozat és szakképzettség,
 • legalább egy világnyelv magas szintű ismerete,
 • büntetlen előélet,
 • számítógép-felhasználói alapismeretek.

 

Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló a 84/2011. (V. 26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

A kinevezés határozott időre szól, 4 hónapos próbaidő kikötésével. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: maximum 48 hónap.

A munkakör az elbírálást követően, 2020. szeptember 1-jétől tölthető be.

Pályázhatnak újonnan végzett diplomások; állásban lévő, határozott időre alkalmazott kutatók, akiknek a kinevezése a közeljövőben lejár; a korhatár betartásával PhD-fokozatot már megszerzett fiatalok, de előnyt élveznek a frissen diplomázott kutatók; valamint jelenleg PhD-képzésben részt vevő hallgatók, amennyiben a képzésük állami ösztöndíj igénybevétele nélkül, költségtérítéses formában történik.

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 35 év azzal, hogy a fiatal kutatói álláshelyen történő foglalkoztatást a pályázó 35. életévének betöltése előtt meg kell kezdeni. A 10 éven aluli gyermeket nevelő kutatónők esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermekét egyedül nevelő férfiakra is.

Az elbírálásnál előnyt jelent a magyar állampolgárság, illetve határon túli magyar fiatalok jelentkezése, továbbá a kutatási területtel összefüggő munkatapasztalat, publikációs tevékenység.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • szakmai önéletrajz,
 • publikációs jegyzék,
 • kutatási terv (2-5 oldal: 4000-12.000 karakter),
 • iskolai végzettséget, a doktori iskola látogatását és a nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolata, a doktori iskolát még nem látogatók esetében annak 1 éven belüli elkezdését ígérő szándéknyilatkozat,
 • a pályázat mellékleteként a szakdolgozat egy példánya, ill. (ha van) publikációk különlenyomata, vagy közlésre elfogadott anyagok kézirata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti,
 • a pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázatoknak egy példányban 2020. július 21. napjáig kell beérkezniük kizárólag levélben a Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Postacím: 1453 Budapest, Pf.: 33.) címére.

A zárt borítékra kérjük ráírni:

„Pályázat fiatal kutatói munkakörre – BTK-KP/1035-8/2020”

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A fiatal kutatói meghallgatás tervezett időpontja: 2020. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatban információt a www.btk.mta.hu honlapon szerezhet.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A pályázati felhívás az alábbi ikonra kattintva pdf formátumban is letölthető.