intézetünk tudományos munkatársa a Jankó János díj 2015. évi kitüntetettje. 

 A Magyar Néprajzi Társaság a fiatal kutatónemzedék ösztönzésére 1969-ben – Jankó János születésének 100. évfordulóját követően – „JANKÓ JÁNOS DÍJ"-at alapított. Jankó János a magyar néprajztudomány és a néprajzi muzeológia kiemelkedő alakja, meghatározó egyénisége volt, aki a gyűjtő, feldolgozó és értékelő munkában egyaránt kiválót alkotott. Pályáját erdélyi gyűjtőútján 34 éves korában bekövetkező halála szakította félbe. Fiatalon elért eredményei korának egyik legsokoldalúbban képzett, nagy nemzetközi tapasztalattal és jó terepismerettel rendelkező magyar etnográfusává tették. Rendkívül sokat és nagy munkabírással dolgozott. Személye és munkássága példa lehet minden fiatal néprajzkutató számára. Jankó János díjat a Magyar Néprajzi Társaság tagjai, fiatal (35. évet be nem töltött) néprajzkutatók kaphatják meg kiemelkedő tudományos tevékenységük és muzeológiai teljesítményük elismeréséért.

 

Vargha Katalin az ELTE néprajz szakán végzett, itt védte meg doktori disszertációját A 19. századi találósok. Áttekintés és rendszerezés címmel. 2011-től, PhD fokozatának megszerzése óta kutatója az MTA BTK Néprajztudományi Intézet Folklór témacsoportjának. Kutatja a szóbeli rejtvények, találósok, viccek történeti gyökereit, valamint ezek kortársi jelenségeit, alakulásukat a szóbeliségben és a 21. századi internet világában. Vizsgálja a nyelvi humor alakzatait, történeti és nemzetközi összehasonlító kontextusban gyűjti, rendszerezi, elemzi a folklórszövegek ezen rétegét. Számos nemzetközi és hazai konferencián adott elő, eddig összesen 6 kötete, 2 szerkesztett könyve, 30 tanulmánya (ebből 8 idegen nyelvű) jelent meg.
Egyetemista kora óta foglalkozik a magyar szövegfolklór rövid, humoros, szórakoztató műfajaival, különösképpen a találósokkal, ebben a témakörben jelent meg egyik önálló kötete Magyar találós kérdések címmel 2010-ben. Elsőként gyűjtötte és vizsgálta Litovkina Annával közösen a magyar folklór egyik modern műfaját: a közmondás-paródiákat. Ebből a munkából két kötet (Viccében él a nemzet. Magyar közmondás-paródiák, 2005; Éhes diák pakkal álmodik: Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai, 2005), valamint több angol és magyar nyelvű elemző tanulmány született (pl. Punning in Hungarian anti-proverbs. In European Journal of Humour Research 2013; Common types of alteration in Hungarian anti-proverbs, 2012; Nyelvi humor a közmondásferdítésben – magyar, angol, német, francia és orosz példákkal, 2013). Kutatásainak nemzetközi elismerését jelzi, hogy őt kérték fel a 2014-ben megjelent Encyclopedia of Humor Studies 'riddle' szócikkének megírására. (In Attardo, Salvatore (ed.): Encyclopedia of Humor Studies. Los Angeles, Sage, 2014.)
2007 óta résztvevője a nemzetközi interdiszciplináris humorkonferenciáknak szekcióelnökként, előadóként, tanulmányok szerzőjeként és kötetszerkesztőként is (Sokszínű humor: A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2013. 291 pp.).
A szélesebb olvasóközönségnek szánt találós antológiája (Találós kérdések: 1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2010. 192 pp.) sikerét jelzi, hogy a kötet rövid időn belül elfogyott, és a kiadó 2013-ban újra megjelentette.
Az akadémiai kutatóhelyre való belépésekor csatlakozott az MTA BTK Néprajztudományi Intézet kiemelt feladatvállalásához, így egyik szerzője a készülő Magyar Népköltészeti Lexikonnak.
Vargha Katalint a komikus rövid műfajok területén végzett értékes kutatásai, az eredményeit közzétevő nagyszámú publikációi, önálló kötetei és a témakörben írt elemző tanulmányai alapján a Magyar Néprajzi Társaság méltónak találta a Jankó János Díj odaítélésére.