A kötet borítója

Megjelent az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat és a Libri Könyvkiadó együttműködésében alapított Kaleidoszkóp Könyvek kiadványsorozat legújabb kötete, Iancu Laura Miért csángó, ha magyar? A moldvai magyarság története és elcsángósítása című monográfiája.

A Kaleidoszkóp Könyvek ismeretterjesztő sorozat kötetei a magyar tudományos kutatás legfrissebb eredményeibe nyújtanak betekintést. Iancu Laura, a BTK Néprajztudományi Intézet munkatársának munkája a romániai Moldvában élő magyar népcsoport történetének, valamint az etnikum megnevezésére használt csángó fogalom (keletkezés)történetének rövid szintézise. Azt a bonyolult történeti hátteret vázolja fel, amelynek ismerete nélkülözhetetlen a moldvai magyarság néprajzi karakterének (kulturális, nyelvi, vallási stb. sajátosságainak) hiteles megismeréséhez és értelmezéséhez.

A könyv alapkérdése, hogy mivel magyarázható a moldvai magyar közösség több száz éves (etnikai) megmaradása a magyar államhatáron kívül; illetve mivel magyarázható az etnikum sajátos néprajzi/kulturális karaktere. A szerző a háttérviszonyok vázolásával és a népcsoport útkereséseivel érzékeltetni kívánta azt a belső világot, környezetet, dinamikát, amelynek hosszú távú következményeként kialakult a sajátos felekezeti, vagy a vallás leple alá rejtőzött nemzeti (magyar) identitás (és annak árnyalatai), a sajátos népi kultúra és folklór, egyszóval: a moldvaiság mint sajátos kulturális jegy, valóság. Utóbbi illusztrálása céljából készült a könyv mellékletében olvasható, különböző korszakokból és településekről származó, a helyi nyelvjárásokat és világképet tükröző szöveggyűjtemény.

A könyv második egységében a szerző a csángó-fogalom problematikáját tárgyalja. A kulturális és nyelvi karaktert érzékeltető csángó-fogalom a magyar tudományos diskurzus, valamint a magyar sajtó egységesítő hatására a (történetileg sokrétegű) moldvai magyar népcsoport egységes megnevezésévé vált. Az új jelentéstartalommal felruházott kifejezés (etnoníma) új tudományos problémákat hozott magával, de súlyos kihívások elé állította az érintetteket is: a fogalom (nem várt) hatására az etnikai önazonosság konszenzusos megfogalmazása a végletekig bonyolódott.