A Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársa 2022. szeptember 23-án tartott előadást a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központja nemzetközi konferenciáján.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központja (Komárom) fennállásának 25. évfordulója alkalmából 2022. szeptember 23–24-én „Önállóság és közvetítés (?) – A néprajzi tudományosság egy évszázada 1920-tól máig a magyar és más közép-európai kisebbségek körében” címmel nemzetközi konferenciát szervezett. A kétnyelvű (magyar-német) tudományos tanácskozásra mintegy húsz országból érkeztek kutatók. Az előadások egy része a Kárpát-medencében élő kisebbségi közösségek kortárs gazdasági, társadalmi viszonyaival (interetnikus kapcsolatok és együttélési helyzetek, nemzeti, felekezeti identitásalakzatok stb.) foglalkozott. Az elemzésekben ugyanakkor domináns témaként merültek fel a magyar és más kisebbségi csoportok körében végzett empirikus néprajzi, antropológiai kutatások legfontosabb módszertani-episztemológiai problémái is.

A BTK Néprajztudományi Intézet munkatársa, Borbély Sándor a kárpátaljai magyar tudományos/kulturális elit két jelentősebb intézményének (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara) társadalomtudományi kutatásait mutatta be, illetve elemezte tudományszociológiai, tudományelméleti szempontból. Az előadás a tudományos tudástermelés szociokulturális meghatározottságából kiindulva olyan kérdésekre kereste a választ, mint például hogyan befolyásolta a posztszocializmus éveiben a kárpátaljai magyar tudományos elit empirikus kutatásait (tematikai preferenciáit, vizsgálati tárgyait, elemzési perspektíváit) az a külső körülmény, hogy az említett csoport tagjai kisebbségi etnikai státuszban voltak/vannak? Miként hatott a Kárpátalján végzett magyar nyelvű tudományosság fejlődésére az anyaország (Magyarország), illetve a nemzetiesítő állam (Ukrajna) nacionalizmusa, identitáspolitikai törekvése? Milyen módon keretezik jelenleg az „etnicitás”, a nyelv- és kisebbségvédelem, összefoglalóan: a kulturális identitás újratermelését szolgáló politikai feladatok a helyi tudományos diskurzusokat?