benedek 2 Benedek Katalin
tudományos főmunkatárs, Folklór Témacsoport
Intézeti szoba száma: 15
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/413
e-mail:
Nyelvtudás: francia, német, angol
Tudományos fokozat: PhD
Kutatási területek, kulcsszavak:  
   
   
   
   
   
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

ELTE BTK néprajz magyar, Magyar szakos előadó és néprajz muzeológus, folklorista
 

Munkahelyek

Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete
 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

  • OSI Hungary Roma Culture Initiative Open Society Institute által támogatott Roma Tales of the North-East Region of HungaryMagyar Néprajzi Enciklopédia számára összefoglaló fejezet készítése a meséről
  • Kárpát-medencei néphagyományok szakértői rendszere. Mese fejezet.
  • Ostoba ördög mesék katalógusa a Vallási Motívumok Mutatója I. keretében
  • A magyar népmesekatalógus bibliográfiája. II.
  • Számítógépes meseadatbázis elkészítése.

Terepmunka

  • ÉK Magyarország Tyukod és környéke cigány mesevizsgálatok
  • Moldva Románia csángó folklór vizsgálatok

Konferenciaszervezés

2004 Irodalom és folklór. Budapest, MTA NKI
2005 Folklór és vizuális kultúra. Budapest, MTA NKI
2006 Folklór és történelem. Budapest, MTA NKI
2007 Folklór és zene. Budapest, MTA NKI
2008 Folklór és nyelv. Budapest, MTA NKI
 

Publikációk

Monográfiák (könyv, CD-ROM )

1984-2001 Magyar Népmesekatalógus Benedek, K. et al. (szerk.) (MNK 1,4,6,7abc,8,9,10) Budapest.
2003 Ostoba ördögmesék katalógusa CD. In Pócs Éva (sorozatszerk.) Vallási Motívumok Mutatója I. Tóth G. Péter (techn. szerk.) 2003. Folio View 4.2 magyar verzió Windows 98, XP NT 2000 alatt.
2005 Magyarfalusi emlékek c. fotóalbum. Benedek K.-Iancu L. (szerk) Budapest, MTA NKI
2008 Árpád Fábián The World-travelled Braveheart of Tyukod. Repertoire of a Hungarian
Gypsy Storyteller. Edited, introduced and annotated by Katalin Benedek, collected by Bertalan Andráfalvy, Ágnes Kovács, translated by Miklós Ambrózy, Judit Gulyás, István Tótfalusi. In: Virtual House of the Roma Culture. DVD-ROM Gábor Fleck – Péter Szuhay (eds.) Budapest.
 

Tanulmányok szakfolyóiratban

1976 A család megjelenése rövid prózaepikai műfajokban. Ethnographia, 587-592.
1980 Gergely pápa története. Egy novellamese (AaTh 933) stilisztikai és szerkezeti vizsgálata. In: Népi kultúra - népi társadalom 11-12. Akadémiai Kiadó, Bp., 519-531.
1990 Catalogue of Hungarian Folktales. In: Acta Ethnographica, 36. évf. 1-4. 271-276. p.
1995 Milyen műfaj a mese a reformációban és a barokkban? Fabula? Mítosz? Találós? In: Szilágyi Miklós (szerk.): Folklórműveltség a 18. századi Magyarországon. Népi kultúra - népi társadalom 18. Akadémiai Kiadó, Bp., 105-117.
2001 Cigány mesemondók repertoárjának bibliográfiája c. katalógushoz Cigány néprajzi tanulmányok 10. 94-109.
2010 North-East Hungary in the 1960s and the Living Story-Telling in a Gypsy Community. Revista de etnografie şi folclor. Journal of Ethnography and Folklore. New Series, 1–2, 136–153.

 

Tanulmányok tanulmánykötetben vagy konferencia kiadványban

1977 Komikum-elemek a rövid próza-epikában. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 1. Bp., 128-133.
1989a A trufák és anekdoták befejező részének szereplői és attributumai. bev. In:Kovács Ágnes (szerk.):Magyar Népmese Katalógus 7C. MTA NKCs, Bp., 15-33.p.
1989b Fenékkel felfordult a világ. Bev. In: Kovács Ágnes (szerk.): Magyar Népmese Katalógus 8. MTA NKCs, Bp., 9-40. p.
1990a A formulamesék. bev. In: Kovács Ágnes (szerk.):Magyar Népmese Katalógus 9. MTA NKCs, Bp., 9-33. p.
1990b Rabbik, sadchenek a zsidó tréfás műfajokban. (Gondolatok Hajdú István Osztropoli Herschel ostora c. könyvéről). In: Kriza Ildikó (szerk.): A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Akadémiai Kiadó, Bp., 69-74.
1991 Polgári mesekönyvek parasztságképe. (Magyar mese és mondavilág. Ezer év meseköltése. Meséli Benedek Elek.) In: Hofer Tamás (szerk.) Népi kultúra és nemzettudat. Tanulmánygyűjtemény. Magyarságkutatás könyvtára VII. Magyarságkutató Intézet, Bp.,  135-142.
1992 A középkori exemplum műfaj Magyarországon. In: Mohay T.(szerk.): Közelítések.Történeti antropológiai tanulmányok. Ethnika, Debrecen, 37-63.
1993 Die Geschichte der ungarischen Volksmärchensammlung. In: Dieter Röth/Walter Kahn (Hrsg.): Märchen und Märchenforschung in Europa.Haag + Herchen, Frankfurt am Main, 279-288. p. társszerző
1992 Mérite et démérite dans les exempla médiévaux. In Leander Petzoldt (Hrsg.): Folk Narrative and World View. Vorträge des 10. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für Volkserzählungsforschung (ISFNR) Innsbruck. Beiträge zur Europäischen Ethnologie und Folklore :B : Tagungsberichte und Materialien 7. Teil 1. Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, S. 73-84.
1998 Ördögök és boszorkányok a XV-XVI. századi prédikációsi exemplumokban. In: Extázis-álom-látomás.Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Pócs Éva szerk. Tanulmányok a transzcendensről I.) Balassi Kiadó, Budapest - University Press, Pécs, 316-331.
1998 Exempla sive miracula: de l\'usage des exempla dans les Sermones Quadragesimales d\'Osvaldus de Lasko (1498) In: Les exempla médiévaux: novelles perspectives. Études réunies et présentées par Jacques Berlioz et Marie Anne Polo de Beaulieu. Paris, honoré Champion, 293-307
1999 Mesei motívumok rendszere. A novellamesék sajátosságai In: Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmánygyőjtemény Pócs Éva születésnapjára. (Szerk. Csonka Takács Eszterrel közösen MTA NKI, Budapest, 373-406.
2001a Cigány mesemondók repertoárjának bibliográfiája. In: Benedek, K. et al. (szerk.) MNK 10/I Budapest, 11-28 p.
2001b Tehen Páhincsról, Johófia Jankóról és más világhírű hősökről. In Csonka-Takács Eszter-Czövek Judit-Takács András (szerk.) Mir-susnē-hum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletésre. Budapest, Akadémiai Kiadó I. kötet, 239-260. p.
2002 Utószó: Ponyva- és obszcén-mesék Babos István mesekincsében. Jegyzetek és a mesék tartalmi kivonata. Babos István meséinek címlistája. Babos István repertoárja: a mesék AaTh típus-rendbe sorolása. List of the tales of Istvan Babos In A három muzsikus cigány. Babos István babócsai mesemondó meséi. Gyűjtötte, bevezette Szuhay Péter, bevezető tanulmány Karády-Görög Veronikától, szerkesztette utószóval, jegyzetekkel ellátta Benedek Katalin. Budapest, l\'Harmattan, 415-482. p.
2002a Összehasonlító mesevizsgálatok In Bodó Barna (editat/szerk./ed) Tradiţie şi interculturalitate - Hagyomány és interkulturalitás - Tradition and Interculturality. Simpozion organizat de Centrul de Cultură şi Artă al Judetului Timiş 21-22 decembrie 2001. Interferenciae Banaticae 1. Timişoara,  147-172.p.
2002b Utószó: A sárospataki kéziratos népmesegyűjtemény (1789) 75-84 Jegyzetek és Mellékletek 85-115.
2003 Az égig érő fa. (Összehasonlító elemzés) In: Bálint Péter (szerk.) A meseszövés változatai. Mesemondók, mesegyűjtők és meseírók Debrecen, Didakt Kiadó, 76-100. p.
2004 Napos-Holdas paripák, Napleányok, égitestek. Az égitestszabadító mesetípus az újabb adatok fényében. In Andrásfalvy Bertalan-Domokos Mária-Nagy Ilona (szerk.) Az Idő rostájában II. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Budapest, L'Harmattan, 229-266.
2005a Emlékképek. In Benedek Katalin-Iancu Laura (szerk.) Magyarfalusi emlékek c. fotóalbum Budapest, MTA NKI 2005:179-217.
2005b Utószó és mellékletek. In A hétfejű Zarvas. Kaukázusi mítoszok, mesék és mondák.  Budapest, l’Harmattan,  269-309 p.
2005c A titokzatos Szalizáti. Irodalmi és folklór elemek a bihari születésű Szécsi Magda prózájában. (A fiatal cigány irodalom kibontakozása) In Szemerkényi Ágnes (szerk.) Folklór és irodalom konferencia tanulmánykötete Budapest, Akadémiai Kiadó: 390-412.
2006a „Szerencsés jó napot ” és társai. A társadalmi kapcsolatteremtés változatai a tyukodi cigány-magyar népmesékben. In Andrea Ekler-Éva Mikos-Gábor Vargyas  (szerk.) Teremtés. Ünnepi tanulmányok Nagy  Ilona születésnapjára. Pécs, JPTE 208-230.
2006b Ipolyi Arnold kéziratos mese-, hiedelem- és szokásgyűjtése. In Benedek Katalin (Kiad. szerk.)  Tengeri kisasszony. Ipolyi Arnold kéziratos folklórgyűjteménye egész Magyarországról 1846-1858. Budapest : Balassi Kiadó,  Magyar Zoltán (sorozatszerk) Magyar népköltészet tára 6. Fontes Musei Ethnographiae 8. A Néprajzi Múzeum Forráskiadványai 8. 7-27 p.
2007a A Fehérlófia meséje és párhuzamai. In Hoppál Mihály (szerk.,bev.,utószó): Fehérlófia. Budapest, , EFI-MTA NKI-L'Harmattan, 119-129.
2007b Irodalmi források és ikonográfia. Narratív ábrázolások a középkori Nyugaton és az ortodox Keleten az Utolsó ítélet templomi megfogalmazásának példái kapcsán. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, MTA NKI. 120-150 p. képek 1-13. 602-609 p.
2007c Identitáskoncepciók és a szakfolklorisztika kiépítése másfélszáz évvel ezelőtt. A Magyar Mythologia keletkezéstörténete kortársi életutak, dokumentumok, levelezések, viták tükrében. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Budapest, MTA NKI. 164-210 p.
2007d Az égig érő fa. (Összehasonlító elemzés). In Bálint Péter (szerk.): A meseszövés változatai. Mesemondók, mesegyűjtők és meseírók. (Második átszerkesztett kiadás) Debrecen, Didakt, 108-130.
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

2009 Szöveges és zenei vonatkozások a Csengery Antal szerkesztette Budapesti Szemlében. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és zene. Budapest: Akadémiai Kiadó, 237-266.

2010 Béklyó, korbács zabla használata a hősepikai beszédmódban. In Szemerkényi Ágnes (szerk.) Folklór és nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó, 517-556.

Rövid tanulmányok (-6250 n)

1993 Benedek Katalin: Miklós Fils-de-Jument. Contes d\'un tzigane hongrois. János Berki raconte...Recueillis et présentés par Veronika Görög. Paris, Éd. du CNRS 1991. 257 p. In: BUKSz 5. évf., 3.sz. 376-377. p.
1995 Kovalcsik Katalin-Orsós Anna:Fata ku paru da ar. Az aranyhajú lány. Beás cigány iskolai népmesegyűjtemény. - Pécs: Gandhi Középiskola 160-162. p. jegyzetek.
 

Lexikoncikkek

Meseszócikkek az Akadémiai Nagylexikon 1-3. kötete számára.
 

Szerkesztői tevékenység

Tanulmánykötet

1999 (Csonka Takács Eszterrel) Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. MTA NKI, Budapest, . 643 p.
2001 (Et al.) Cigány mesemondók repertoárjának bibliográfiája. Magyar népmesekatalógus/10/I. Összefoglaló bibliográfia. MNK 10/I Budapest, 492 p.
 

Szövegkiadás, forráskiadás

2002 Johófiú Jankó. Magyarfalusi csángó népmesék és más beszédek. Összeállította Iancu Laura. Szerkesztette, bevezette, jegyzetekkel ellátta Benedek Katalin. Velence. 234 p.
2002 A három muzsikus cigány. Babos István babócsai mesemondó meséi. Gyűjtötte, bevezette Szuhay Péter, bevezető tanulmány Karády-Görög Veronikától, szerkesztette, utószóval, jegyzetekkel ellátta Benedek Katalin. Budapest, L'Harmattan. 491 p.

2003 Pasa fia és a világszépe. Török népmesék.Válogatta, fordította, az utószót írta Tasnádi Edit. A mesék jegyzeteit Benedek Katalin készítette Tasnádi Edit Forrásjegyzékét felhasználva. Budapest, Európai Folklór Intézet – L’Harmattan, 145 p.
2003 Három vándorló Királyfirul való História. A sárospataki kéziratos népmesegyűjtemény (1789) Budapest, Európai Folklór Intézet – L’Harmattan, 115 p.
2005 A hétfejű Zarvas. Kaukázusi mítoszok, mesék és mondák. Szerk.  jegyzetek illusztrációk Utószó --.  l’Harmattan Budapest  309 p.
2006 Tengeri kisasszony. Ipolyi Arnold kéziratos folklórgyűjteménye egész Magyarországról 1846-1858. (Kiad. szerk.)Budapest: Balassi Kiadó, Magyar Zoltán (sorozatszerk) Magyar népköltészet tára 6. Fontes Musei Ethnographiae 8. A Néprajzi Múzeum Forráskiadványai 8.1012 p.
2007 Kocsis Aranka Somorja (Szlovákia) Csallóközi népmesék, mondák, történetek. Madách-Posonium. 80 old. általam közzétett Ipolyi Arnold A tengeri kisasszony CD-változatának elküldése csallóközi meseválogatása elkészítéséhez. 78 p.
2008a Anthology of Gypsy Folklore and Literature. In: Gábor Fleck – Péter Szuhay (eds.): Virtual House of the Roma Culture DVD-ROM Edited by Budapest.

2008b (Kalla Évával): A tűz és a Hold fényessége. A cigány irodalom gyöngyszemei. Irodalmi olvasókönyv kisiskolások számára In: Gábor Fleck – Péter Szuhay (eds): Virtual House of the Roma Culture. DVD-ROM 2. kiadás, Budapest.
2009a Istvánovits Eszter - Kulcsár Valéria - Istvánovits Márton: (ford.kiad.) Nartok. Kaukázusi hősi mondák. Benedek Katalin szöveggondozásával téma és típus meghatározásaival, név- és tárgymutatóival. Budapest: EFI-L'Harmattan Kiadó,  459-492.
2009b Zakariás Erzsébet (összeáll., kiad.) Vót, hol nem vót. Moldvai csángó népmesék. Benedek Katalin szöveggondozásával, típusmeghatározásával, jegyzeteivel. Kolozsvár: Koinónia, 396-426.

2010 Fanyűvő Jankó. Palócföld meséi és mondái Nagy Zoltán gyűjtésében. Sajtó alá rendezte és Nagy Zoltán előmunkálatai alapján a bevezetőt írta, valamint a jegyzeteket és a mutatókat készítette Benedek Katalin. Budapest, Balassi Kiadó 2010. 17-60.

 

 

 

Sorozatszerkesztés

Magyar Népmese Katalógus (MNK)
 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Kritika, recenzió

1985 Carnes, Pack: Fable Scholarship. An Annotated Bibliography. Garland Publishing Inc. New York-London In: Acta Ethnographica.
1988 Ákos Dömötör: A magyar tündérmesék típusai (AaTh 300-749) (Die Typen der ungarischen Zaubermärchen (AaTh 300-749) Bp. 1988. 465. p. MNK 2. In: Demos, Berlin 30. Bd. 1. 49-50. p.
1989 Zsuzsa Szarvas: Tárgyak és életmód. Összefüggések a háztartások eszközkészletének alakulása és az életmódváltozás között. Alsópáhok - Felsôpáhok. Életmód és tradíció 1. Bp. 1988. 200 p. In: Demos 29. Bd. 4. 235-237. p.
1990a Újváry Zoltán: Mátyás király Gömörben. Mondák anekdoták a néphagyományban. Gömör néprajza XXIII. Debrecen, 1990. 131 p. In: Demos, Berlin 30. Bd. 3. 199-200. p.
1990b Fejős Zoltán- Küllős Imola szerk. Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. Vallási néprajz 4. Magyarságkutatás könyvtára 1. Magyarságkutató Intézet, Bp. 1990 318 p. In: Demos, Berlin 30. Bd. 3. 192-193. p.
2007 Folklór és történelem interdiszciplináris konferencia ismertetése In Hála József-Bárth Dániel (szerk.) Budapest, Néprajzi Hírek, 3-4. sz.

Adatbázis, bibliográfia, szótár

Magyar népmesekatalógus számítógépes adatbázisa
 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

  • Néprajzi Társaság
  • MTA köztestületében