czovek1 Czövek Judit
tudományos munkatárs
Intézeti szoba száma: 26 (Adattár)
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/124
e-mail:
Nyelvtudás: orosz, angol (szakmai középfok)
Tudományos fokozat: 1984 - egyetemi doktorátus, etnográfia KLTE Debrecen (summa cum laude)
1996 - Ph.D. KLTE, Debrecen (summa cum laude)
Kutatási területek, kulcsszavak:  magyar néphit (halottlátók), népi vallásosság (angyal), virrasztók, Zoborvidék népköltészete, előénekesek, búcsúvezetők egyéniségvizsgálata
Születési hely: Debrecen
Publikációs jegyzék  Czövek Judit teljes publikációs jegyzéke az MTMT adatbázisában

Egyetemi tanulmányok, végzettség

Magyar nyelv és irodalom, néprajz, muzeológia, történelem KLTE, Debrecen

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1988 "Akadémiai ifjúsági Díj" az MTA-tól
1996 "Fedezzük fel Magyarországot" - 'Egy igaz ember' pályázata
2001 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázata

 • Magyar Néművészeti Alapítvány ösztöndíja kétszer
 • Soros ösztöndíj öt alkalommal

Külföldi tanulmányok:
Szlovákia
(1985-1989 évente 1-2 hetes gyűjtőutak) - akadémiai egyezményes keret
Lengyelország 1987 2 hét akadémiai egyezményes keret
Bulgária 1989 2 hét akadémiai egyezményes keret
Franciaország CNRS 1989 1 hónap Soros ösztöndíj
India 1990 1 hónap - állami ösztöndíj
Izrael Hebrew University 1992 1 hónap akadémia és Soros ösztöndíj

 

Munkahelyek

1985-től - MTA Néprajzi Kutatóintézet

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

 • A vallási ünnepek változása (Életmód és tradicionális kultúra változása)
 • Vallási kisközösségek irányítóinak etnikus szerepe (A népi kultúra képének alakulása)
 • "Reducing Ethnic Conflict in Central Europe" az Osztrák Kulturális Intézet és a bécsi egyetem projektje

 

Terepmunka

Mintegy 30 magyarországi, 6 szlovákiai (zoborvidéki) faluban, Kárpátalján (Szőlősgyulán), Dél-Indiában

 

Oktatói tevékenység

1985-1988 Néprajzról népi iparművészeknek- Művelődési Központ, Deberecen.
1992 Népszokások, népművészet - Budapesti Művelődési Központ
1996, 1998 Népi vallásosság, előénekesek, halottlátók -Kulturális Antropológia Tanszék, Boglár Lajos felkérésére.
1989 Halottlátók mentálhigiénés szerepe, A magyar parasztság halálképe -SOTE Magatartástudományi Tanszék.
1990-től A MTA NKI archívumairól, bevezetés a muzeológiába - ELTE hallgatóknak
Témavezetés Berzsenyi Dániel Főiskolán

 

Publikációk

Monográfiák (könyv, CD-ROM )

1986 Halottlátók a magyar néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographica 21. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék. 21 oldal és 2 térkép.
2002 “Ha mi meghalunk" Zoborvidéki virrasztóénekek. Budapest: Kalligram. 205 oldal és 79 kotta.
--- Erdélyi Zsuzsanna: Megkésett recenzió, időszerű gondolatok Czövek Judit: Ha mi meghalunk… — „Zoborvidéki virrasztóénekek” c. könyvéről

 

Tanulmányok szakfolyóiratban

1986 Református vallásnéprajzi konferencia Debrecenben. Ethnographia XCVII, 26-30.
1987 Halottlátók - ungarische "Totenseher". Jenseitvisionen in Glaube und Volksbrauch. Jahrbuch für Volkskunde. X. 202-215, és 2 térkép.
1991 The death in the Hungarian literature. Indian Journal of Slavonic and Finno-Ugrian Studies. New Delhi: 1., 45-60.
1994 "Holy woman - holy man". Acta Ethnographica Hungarica, 39., 341-349.

2010 Angyalok. Székelyföld Tudományos és kulturális folyóirat XV, 130-141.

 

Tanulmányok tanulmánykötetben vagy konferencia kiadványban

1982 A mezőtárkányi halottlátó. In: Ujváry Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Debrecen, 798-799.
1989 Magyar néprajzi csoportok és vidékek. In: Jónás Ilona (szerk.): Földrajzi Olvasókönyv. Budapest: Tankönyvkiadó.
1990. Vallási kisközösségek összetartó ereje a nyitravidéki magyar szórványközösségben. In: Lovik Sándor-Horváth Pál szerk.): Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Vallástudományi tanulmányok 3.Budapest: MTA Filozófiai Intézet kiadása. 138-149.
1992 The chief singers at Hungarian wake ceremonies in a minority village in the Nitra region of Slovakia. In: Bartha Elek-Kotics József (szerk.): Ethnographica et Folkloristica Carpathica. Debrecen: Tom. 7-8., 357-364.
1992 Death and Ethnicity. In: Mihály Hoppál and Juha Pentikäinen eds.):Northern religions and shamanism. Ethnologica Uralica 3. Budapest-Helsinki: Akadémiai Kiadó-Finnish Literature Society, 59-66.
2000 Szentasszonyok és szentemberek a magyar néphagyományban. In L. Imre Mária (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében III. Pécs, 105-113.
2006 Angyalok a ponyvákban. In Hoppál Mihály (főszerk.) - Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-Lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve. XXIII. Budapest: Akadémiai Kiadó, 439-470.
2007 Adattárak. In Hoppál Mihály (szerk.) A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete 1967-2007. Budapest, MTA NKI. 103-127. p.
2009 A Zoborvidék népköltészetének bekerülése a néprajzi köztudatba. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és zene. Budapest: Akadémiai kiadó,  190-236.

2011. A zoborvidéki szentiváni ének 19-20. századi változatainak textológiai problémái. In Benedek Katalin (szerk.): A népköltészet terített asztalnál. Benedek Elek emlékülés 2009. december 4-5. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete.  212- 245. p. + CD melléklet.

Rövid tanulmányok (-6250 n)

1992 Előszó Rostás Farkas György-Karsai Ervin: Apám meséi című kötetéhez. Budapest.
1986 Javaslat a református néprajz kutatásához. Debrecen: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma. Kézirat, 15 oldal, Molnár Ambrus archívumában
1987 A halottlátók mentélhigiénés szerepe. Népi orvoslás konferencia. Szekszárd. 10 oldal, Gémes Balázs archívumában
1990 Literary Carrers in East-Europe. Előadás. Elhangzott Delhiben a Magyar Kulturális Központ által rendezett konferecián. 30 oldal
 • Bálint Sándor élete és munkássága Disszertáció - KLTE Történettudományi Tanszék. Kézirat, 50 oldal
 • Józsa gyermekköltészete.(gyüjtött anyag kb 2000 mondóka). MTA NKI Kézirattárában.
 • Zoborvidéki népdalok, népszokások dallamai, halottvirrasztók és népénekek (Mária-énekek) 500- számítógépes kottalejegyzéssel és szöveg). MTA NKI Kézirattárában és a Néprajzi Múzeum Zenetárában.
 • Szőlősgyula népzenéje (Czövek Lajossal gyűjtött anyag)
 • Aradványpuszta népzenéje (Czövek Lajossal gyűjtött anyag)

Lexikoncikkek

 • Szócikkek a Magyar Nagylexikon I-III. köteteiben
 • Őstörténeti lexikon (néphittel kapcsolatos szócikkek)

Szerkesztői tevékenység

Tanulmánykötet

2002 Mir susńe χum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály 60. születésnapjára (Csonka-Takács Eszterrel és Takács Andrásssal. Budapest: Akadémiai Kiadó.
2003 Imádságos asszony. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Budapest: Európai Folklór Intéze-Gondolat kiadó.

Szövegkiadás, forráskiadás

2001 Nyelvtörők, csúfolódók. In Balázs Géza-Grétsy László (szerk.): Szójátékos anyanyelvünk. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

 

Folyóirat-szerkesztés

A Confessió című folyóirat néprajzi számának szerkesztése: Erdélyi Zsuzsanna 75.születésnapja tiszteletére.

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Kritika, recenzió

1984 Györffy István az Alföld kutatója. Néprajzi Hírek XIII. 3-4. 53-54.
1985 Kálvin a magyar népi tudatban. In: Küllős Imola-Dankó Imre: Vallási néprajz L. Budapest
1986 Tóth Béla: A magyar anekdotakincs. Ethnographia XCVII. 395-396.
1987 Cs. Meggyes Mária: Zöld Vitéz és Virág Péter. Könyv és Nevelés 3. 14-15.
1987 Dömötör Ákos: Fótonfót király. Könyv és Nevelés 3. 16-17.
1988 Bartha Elek: Házkultusz. A ház a magyar folklórban. Demos 3.
1988 Fejős Zoltán: Hiedelemrendszer, szöveg, közösség. I-II. Demos 3.
1988 Kotics József: Kalendáris szokások a Medvesalján. Demos 3.
1988 El hombre frente a la muerte. Revindi I. 76-78.
1989
A Magyar Népzene Tára VII. Népdaltípusok 2. Demos 2.
Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésének tiszteletére. Demos 3.
Ujváry Zoltán: Játék és maszk IV. Demos 3.
Mészáros Sándor: A két hegyeken túl. Demos 2.
1990
Küllős Imola: Betyárok könyve. Demos 3.
Veress László: A magyar üvegmuvesség. Demos 1.
Folklór Archívum 18. Tanulmányok az amerikai-magyar etnikus hagyományokról
1993
Küllős Imola: Betyárok könyve. Demos 1.
Dobszay László-Szendrei Janka: A magyar népdaltípusok katalógusa - stílusok szerint rendezve. I. Demos 1.
Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon. Demos 1

Adatbázis, bibliográfia, szótár

1992 A Néprajzi Atlasz szerzői és földrajzi mutatója. In Barabás Jenő (szerk.): Magyar Néprajzi Atlasz IX.. Budapest: Akadémiai Kiadó

 

Tudományos ismeretterjesztés

Szendrey Ákos és Zsigmond "Babonaszótár"-ának bibliográfiája. MTA NKI Kézirattár, 1989.

A szuszék. Számadás. 18. szám 21
A kemence. Számadás. 20-22. szám 21-23.
A kapa. Számadás. 26. szám 23.
A mángorló. Számadás. 28. szám 21.
A kapatisztító. Számadás. 30. szám 21
A gyertyamártó edény. Számadás. 32. szám 23.
A mosósulyok. Számadás. 39. szám 22.
A karácsonyi asztal. Számadás. 44. szám. 32
A kanászbalták. Számadás. 2.szám. 21.
A köpülő. Számadás 4. szám.22.
A duda. Számadás 6. szám 22.
A tüzikutya. Számadás 9.szám 22.
A csigacsináló. Számadás 13.szám 21.
A kiszebaba. Számadás 14.szám 21.
A húsvéti tojás. Számadás 15. szám 22.
A májusfa. Számadás 28.szám 22.
Az aratókoszorú. Számadás 31.szám 22.
A mézeskalácsütőfa. Számadás 35.szám 22.
A lakodalmi életfa. Számadás. 35. szám 22.
Az álmoskönyv. Számadás. 37. szám 22.
Kanászbalta. Számadás. 2. szám 21.1990
A húsvéti ételszentelés. Számadás. 15. szám 22.
Szent György hava. Számadás. 16. szám 21.
Nepomuki Szent János. Számadás. 20. szám 22.
Piros pünkösd napján. Számadás. 22. szám 22.

 

Film

Televíziónak készített és szerkesztett filmek

 • 1992 Karácsony Béden. (operatőr Csorba Judit). MTV.
 • 1993-1996 A Duna Televízió Gazdakör, Kalendérium és az MTV Falutévé című műsorában a következő kisfilmjeim kerültek bemutatásra:
  • Szent Flórián
  • Fagyosszentek
  • Nepomuki Szent János
  • Pünkösd
  • Medárd
  • Úrnap
  • Szent Iván
  • Aratás
  • Arató ünnep
  • Szent Lőrinc
  • Búcsú
  • Szent Bertalan
  • Nagyboldogasszony
  • Kisboldogasszony
  • Mária nevenapja
  • Szent Mihály
  • Szent Ferenc
  • Őszi pásztorünnepek
  • Mindenszentek
  • Halottak napja (Ferencz Éva színművésszel)
  • Szent Márton
  • Szent Erzsébet
  • Szent Katalin
  • Luca napja
  • Karácsony
  • Újesztendei szokások
  • Vízkereszt
  • Farsang
  • A mohai tikverőzés
  • A bajai Jánoska-eresztés
  • Gergelyjárás
  • A "szent negyven nap"
  • Nagyhét
  • Szent György hava
  • Búzaszentelés
  • Kukoricafosztás.
 • 1995 A Magyar Televízió Gazda TV című műsorában a Kalendárium részére elkészített kisfilmjeim
  • Gyümölcsoltó Boldogasszony (Ferencz Éva énekművészel),
  • Fekete hét, Virághét (Ferencz Éva énekművészel)
  • Húsvéti szokások (Ferencz Éva énekművészel, a Budai Népzenei Iskola tanulóival és Budai Ilonával)
  • Szervác, Pongrác, Bonifác,
  • Pünkösdölés (Budai Népzenei Iskola tanulóival és Budai Ilonával),
  • Szent Iván nap (Zvorák Katalin énekművésszel),
  • Sarlós Boldogasszony
  • Vasas Szent Péter
  • Szent István király
  • Egyed napja
  • Kisasszonynap
  • Máté hete
  • Szent Mihály.

Erdélyi Zsuzsanna 80. éves. Portréfilm (Duna TV 60 perc. ) - szakértő

VHS technikával rögzített dokumentum filmek:

 • Halottvirrasztók Vicsápapátiban (operatőr Borsos Balázs)
 • Halottak napja, Mindenszentek liturgiája Vicsápapátiban és Béden (operatőr Borsos Balázs)
 • Búcsújáró bédiek (operatőr Borsos Balázs)

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

 • A MTA Köztestületének tagja
 • Magyar Néprajzi Társaság tagja - 1981-től
 • Vallástörténeti Társaság tagja - 1997-től
 • "Kháron" című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • "Esély" elnevezésű kisebbségvédő egyesület kuratóriumi tagja.